บุคลากร

นางสาวภานินธ์  บัวพา
บช.บ.บริหารธุรกิจ
(หัวหน้าแผนก)

นางลักขณา  ไทยกลาง
บช.บ.บริหารธุรกิจ

นางทิพากร  แต้ศิริเวชช์
กศ.ม.บริหารการศึกษา

นางสุภาพร  ไชยชนะ
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางมลีทอง  จารุพงษ์
บช.บ.การบัญชี

นางสาวสุภาวรรณ  อุ่นชื่น
บช.บ.การบัญชี

นางกัลยากร  อมรคำตัน
บช.บ.การบัญชี

นางสาวนุชจานี  กล้าลอด
บช.บ.การบัญชี

นางสาวณภัสนันท์  กำลังหาญ
บช.บ.การบัญชี

นางสาวจุไรรัตน์  อักโข
บช.บ.การบัญชี