เนื่องจาก วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้จัดโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัย โดยจัดให้มีการประกวดความสามัคคี มีวินัย ใส่ใจสังคม ตามอัตลักษณ์ สถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ภายในแต่ละแผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2562
อันดับที่ 1 ได้แก่ แผนกวิชาการบัญชี
อันดับที่ 2 ได้แก่ แผนกวิชาอากาศยาน
และอันดับที่ 3 ได้แก่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน