รายละเอียดอาชีพ

 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ให้ บริการทางการบัญชีแก ่สถานประกอบการธุรกิจ บุคคล สถาบันเอกชนหรือหน่วยงานรัฐบาล รวมถึง การควบคุมดูแลการทำบัญชีการตรวจสอบบัญชี แนะนำการวางแผน การจัดระบบการจัดทำบัญชี และงบประมาณ รับรองความถูกต้องและความครบ ถ้วนของงบการเงินเพื่อแสดงต่อผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานทางกฎหมายและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จัดทำประมาณการรายได้ประมาณการ รายจ่าย ผลการดำเนินงานและงบประมาณอื่นๆ ดำเนินการเกี่ยวกับการคืนภาษีและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านการจัดเก็บภาษีตรวจสอบเงินได้พึงประเมิน เพื่อยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมิน หรือจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินภาษีเพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่สรรพากร รวมถึง ตรวจสอบหลักฐานทางการเงินต่างๆเช่น การฉ้อฉลและการล้มละลายตลอดจนปฏิบัติงานหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้อง และควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ

       ลักษณะโดยทั่วไปของงานบัญชีที่ให้บริการ ได้แก่ การรับทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี การวางระบบบัญชี การบัญชีต้นทุน การพยากรณ์ทางการเงิน การวางแผนภาษีอากร การบัญชีเพื่อการบริหาร เป็นต้น โดยนักบัญชีจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ๆ ดังนี้
      1. ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี
      2. ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร
      3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
      4. บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน
      5. ทำงบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
      6. จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
      7. ทำรายงานปิดงบการเงินประจำเดือนให้กับบริษัท
      การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ เป็นสิ่งที่ผู้ทำงานด้านบัญชีต้องฝึกฝน และพัฒนาตนเอง โดยนำมารวมกับความรู้ความเข้าใจที่ได้เรียนมา มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานบัญชี เมื่อนักบัญชีมีสิ่งต่างๆ เหล่านี้รวมเข้าไว้ด้วยกันแล้ว การจะเป็นนักบัญชีที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

ความก้าวหน้าในการทำงาน

       ในการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่จะต้องมีพนักงานบัญชีทำงานด้านบัญชีปัจจุบันการดำเนินธุรกิจได้เจริญ ก้าวหน้าและขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง ดังนั้น อาชีพพนักงานบัญชียังคงเป็นที่ต้องการทั้งในหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชนหรือธุรกิจส่วนตัว ผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านบัญชีสามารถที่จะประกอบอาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ ได้หลายแห่ง ทั้งที่เป็น หน่วยงานของทางราชการ และเอกชน นอกจากนี้ยังสามารถที่จะรับงานบัญชีไปทำที่บ้านได้และเมื่อพนักงาน บัญชีทำงานจนมีความพร้อมและมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี(ก.บช.) กำหนดไว้ก็มีสิทธิที่จะสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตได้

ลักษณะอาชีพของนักบัญชี
      1. เป็นสมุห์บัญชี หรือตำแหน่งเกี่ยวกับบัญชีขององค์การธุรกิจ หรือองค์การรัฐบาล
      2. ทำหน้าที่เกี่ยวกับงบประมาณ หรือแผนกการเงิน ในบริษัทเอกชนหรือห้างร้านต่างๆ
      3. ทำงานในธนาคาร บริษัทประกันภัย
      4. ทำงานในองค์การรัฐบาลในหน้าที่ผู้บริหารการเงิน ผู้อำนวยการบัญชี นักวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน
      5. ประกอบอาชีพอิสระ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาต
      6. เป็นอาจารย์สอนวิชาบัญชีในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ
      สามารถพัฒนางานเลื่อนระดับเป็นผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานราชการ และธุรกิจเอกชนได้ในโอกาสต่อไป หรือศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, คณะสังคมศาสตร์, หรือคณะบริหารธุรกิจ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนก็ได้

อัตราเงินเดือน

รายได้ของนักบัญชีจะอยู่ที่ประมาณ 16,000 – 25,000 บาท/เดือน

เงินเดือนเฉลี่ย

18,000.00

ขอบคุณข้อมูลจาก admissionpremium.com