ประวัติแผนก

ประวัติแผนกวิชาการบัญชี

จากแผนกพัฒนาเศรษฐกิจเเละสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาชีพการบัญชีโดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวอีกหลายหน่วยงานรวมทั้งกระตุ้นให้หน่วยงานของรัฐเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมเเละสนับสนุนการพัฒนาด้านการบัญชี เพื่อรองรับการผลิตบุคลากรทางด้านการบัญชีที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดเเรงงานเเละประเทศ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษาให้เป็นสถานศึกษานำร่องในการเปิดสอนตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแผนกวิชาการบัญชีรุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2548 โดยจัดการเรียนการสอนเป็นเเบบ Blok Release (เรียนทีละวิชาตามลำดับ) ตามข้อกำหนดของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะวิชาชีพ จนถึงปัจจุบันปีการศึกษา2562 เป็นรุ่นที่ 14 ซึ่งนักศึกษาเเล้วบางส่วนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาประกอบวิชาชีพในบริษัท ส่วนราชการ เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว

อัตลักษณ์ มุ่งมั่นเพื่อสร้างผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี อย่างมีคุณธรรม

ปรัชญา ความรู้ดี มีคุณธรรม นำด้านวินัย รักในวิชาชีพ

วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำทางวิชาชีพและการเรียนรู้ที่มีคุณธรรม ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและมุ่งมั่นสู่การผลิตนักบัญชีที่มีสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์